دانه خام جهت کشت

دانه باک ویت یا گندم سیاه برای کشت و زراعت