آرد گندم سیاه

آرد تهیه شده از دانه باک ویت یا گندم سیاه